سعید اقایی

مدیر عامل

هانیه احمدی

بازاریاب

علی رضایی

توسعه

زهرا موسوی

طراح

حامد اسدی

سرگروه

رها محممدی

طراح