دماغه 2018-03-10T01:13:39+00:00

Project Description

دماغه
تکنیک: دو بعدی کامپیوتری
مجموعه انیمیشن اینترنتی
کاپیتان یک لنج قدیمی و زهوار در رفته تصمیم گرفته در دوران بازنشستگی به تقلید از کریستف کلمب، قاره جدیدی کشف نماید و همسر ، دختر و خدمه همیشه همراه، او را بر روی لنج سرگردان بر روی پهنه دریاها همراهی می کنند. آنها به افراد مختلفی برخورده یا به سرزمین های مختلف با اقوام مختلف می رسند و …